Raşid Meredow Moskwada köpugurly gepleşikleri geçirýär

Raşid Meredow Moskwada köpugurly gepleşikleri geçirýär

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 21-22-nji fewralda Moskwa şäherinde iş saparynda bolýar.  

21-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda bellenilişi ýaly, şu ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy belleniler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna, daşary işler ministrine Moskwa şäherine iş sapary bilen gitmegi hem-de Russiýanyň Daşary işler ministrliginde we beýleki döwlet düzümleri bilen gepleşikleri geçirmegi tabşyrdy.

Türkmen Lideri ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklara, döwlet, parlament we hökümet derejelerinde özara saparlary guramaga, bilelikdäki syýasy forumlary guramaga hem-de geçirmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitine taýýarlyk görmek we ony geçirmek bilen bagly soraglary ara alyp maslahatlaşmagy, şeýle hem russiýaly hyzmatdaşlar bilen ilkinji gezek Aşgabatda şu ýylyň maý aýynda parlament ýolbaşçylarynyň derejesinde geçirilýän “Merkezi Aziýa — Russiýa” Parlament forumynyň maksatnamasyna we gün tertibine seretmegi tabşyrdy.

Mundan başga-da, ýakyn wagtda rus tarapy bilen bilelikde hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygyny guramak zerurdyr diýip, döwlet Baştutany saparyň dowamynda bu toparyň nobatdaky mejlisini şu ýylyň ikinji ýarymynda geçirmek bilen bagly soraglaryň ara alnyp maslahatlaşylmalydygyny aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle-de ýurdumyzyň däbe öwrülen hyzmatdaşlary bolup durýan Russiýa Federasiýasynyň respublikalary, welaýatlary we ülkeleri bilen gatnaşyklaryň meselelerini hem ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutany medeniýet ulgamy boýunça gatnaşyklar barada aýdyp, Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet günlerini, ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen ençeme beýleki çäreleri guramagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Şeýle hem türkmen Lideri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny baýram edip bellemäge bagyşlanan çäreleriň maksatnamasynyň üstünde işlemegi tabşyrdy.