Türkmenistanyň Prezidenti eýranly kärdeşini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti eýranly kärdeşini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Geçen döwürde ikitaraplaýyn gatnaşyklary özara hormat goýmak, düşünişmek, deňhukuklylyk hem-de açyklyk ýörelgeleri esasynda ösdürmek babatda möhüm işler alnyp baryldy diýip, türkmen Lideri gutlag hatynda belledi we hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrmagyň zerurdygyny, syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda bar bolan ähli mümkinçilikleri peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.