Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň resminamalaryna goşulmagy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň resminamalaryna goşulmagy maslahatlaşyldy

16-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Halkara Zähmet Guramasynyň Zähmet kadalary departamentiniň direktory Korinn Warga bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň halkara konwensiýalara we ylalaşyklara, şol sanda HZG-niň resminamalaryna goşulmagy boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bu guramanyň düzgünleriniň umumy ykrar edilen kadalaryny we ýörelgelerini milli kanunçylyga ornaşdyrýar. Bu ugurda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynda HZG bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen birnäçe çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulandygy nygtaldy.