Baku bilen Türkmenbaşy portlarynyň arasynda 23 476 ýük ulagy daşaldy

Baku bilen Türkmenbaşy portlarynyň arasynda 23 476 ýük ulagy daşaldy

“Bakuwyň halkara deňiz söwda porty” ÝGPJ geçen ýyl Baku porty arkaly geçirilen ýükleriň sany barada habar berdi diýip, Bakuwyň deňiz portunyň metbugat gullugy ýetirýär.

Hasabat döwründe uly göwrümli ulag serişdeleriniň daşalmagynyň 8,8% azalandygy habar berilýär. Baku portunyň üsti bilen 39 431 birlik tehnika (TIR) daşaldy, olardan 23 476 sanysy (59,5%) Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry, 15 955 sanysy (40,5%) Baku-Kuryk-Baku ugry boýunça daşaldy. 

Mundan başga-da, metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, parom terminalynda wagonlaryň geçirilmegi 18,7% azaldy. Baku portunyň üsti bilen geçirilen wagonlaryň sany 30 426 birlik bolup, olardan 20 867 wagon Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry (68,6%), 9 559 wagon Baku-Kuryk/Aktau-Baku ugry (31,4%) boýunça geçirildi.

Ýatlap geçsek, 2022-nji ýylyň başyndan iki gämi Türkmenbaşy we Baku portlarynyň arasynda gatnap başlady. Hazar deňziniň üsti bilen ikinji Hytaý-Ýewropa ugrunda transport yzygiderliligini ýokarlandyrmak maksady bilen gämileriň yzygiderli ulanylyşy ýola goýuldy.