Türkiýedäki türkmen diplomaty «Anadolu» agentliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkiýedäki türkmen diplomaty «Anadolu» agentliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew "Anadolu" agenliginiň Ankaradaky merkezi edarasynda bolup, onuň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Agentligiň Baş direktory Serdar Karagöz bu öňdebaryjy habarlar gullugynyň alyp barýan iş ugurlary barada gürrüň berdi.

Türkmen diplomaty, öz gezeginde, iki ýurduň arasyndaky köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamyndaky hyzmatdaşlyk barada nygtap, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň geçen ýylda Türkmenistana amala aşyran döwlet saparynyň çäklerinde şu ugurda-da degişli ylalaşyklara gol çekilendigini aýtdy. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi bilen Türkiýe Respublikasynyň "Anadolu" agentliginiň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyk hem bar.