«Dokmaçylar» medeni merkeziniň täze binasynyň gurluşygyna başlanýar

«Dokmaçylar» medeni merkeziniň täze binasynyň gurluşygyna başlanýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň täze binasy gurlar. Bu baradaky degişli Karara 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Hususan-da, resminama laýyklykda, Dokma senagaty ministrligine Aşgabat şäheriniň Seýdi köçesiniň ugrunda bu ministrligiň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň binasynyň taslamasyny düzmek we ony enjamlaşdyryp, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Dokmahyzmat” döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Gurluşyk işleri 2022-nji ýylyň fewral aýynda başlanyp, ol 2024-nji ýylyň fewral aýynda ulanmaga doly taýýar ediler. Bu Kararyň maksady ýurdumyzyň medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleri dowam etdirmek hem-de döredijilik işgärlerini höweslendirmekden ybaratdyr.

Ýeri gelende bellesek, indi ençeme ýyldan bäri Türkmenistanda Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans topary hereket edýär. Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ýolbaşçylygyndaky bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem millilige ýugrulan aýdym-sazlarydyr folklor çykyşlary bilen giňden tanalýar.