Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara ýumrulan “Batsirai” atly güýçli tropiki siklon netijesinde azyndan 10 adam aradan çykdy. 50 müňe golaý ýaşaýjy öýlerini terk edip, ýörite döredilen gaçybatalgalarda gizlenmeli boldular diýip, Euronews-e salgylanyp, Day.Az habar berýär. 

Siklon ýekşenbe güni bu ada döwletiň gündogar kenaryna aralaşdy. Ol özi bilen güýçli ýagyş we güýji sagatda 235 km ýeten ýeli getirdi, bu hem kenarýaka sebitlerinde uly tolkunlaryň döremegine sebäp boldy. Netijede, birnäçe oba doly weýran edildi.
Madagaskarda Bütindünýä azyk maksatnamasynyň bölüm müdiri Paskualina Di Sirio şeýle belleýär: “Adamlaryň gizlenen gaçybatalgalaryna hem zeper ýetdi, şonuň üçin şu gün irden olar galan zatlaryny barlamak we bir zatlary dikeldip bolýandygyny bilmek üçin öz öýlerine dolandylar. Soň olar başga gaçybatalga gözlemeli bolarlar. Sebäbi gaçybatalgalara-da zeper ýetdi”.
Ýerli KHBS-iň habar bermegine görä, käbir şäherlerde iki gün bäri elektrik togy ýok, suw üpjünçiligi-de kesildi. Hatda adatça ewakuasiýa merkezleri hökmünde ulanylýan mekdepleriň we ybadathanalaryň hem üçekleri aýryldy.
Meteorologlaryň çaklamasyna görä, siklon günorta-günbatar tarapa hereket edýär we heniz Afrikanyň kontinental bölegine howp salmaýar.