Wirusolog koronawirusyň ykbalyny çaklady

Wirusolog koronawirusyň ykbalyny çaklady

Wirusolog, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor, Gamalei adyndaky epidemiologiýanyň we mikrobiologiýanyň milli gözleg merkeziniň baş işgäri Anatoliý Altşteýn koronawirusyň belli bir wagtdan soň adam populýasiýasyndan gitjekdigini, ýöne bütinleý däldigini çaklaýar. 

“Ýakyn wagtda epidemiýa gowşap başlar. Belli bir wagt geçensoň ol gider, ýöne doly däl” – diýip, ol aýtdy. Onuň pikiriçe, “wirusyň geljegi ýaramaz”.

Wirusolog adamlaryň kesellemegi dowam etdirjekdigini, ýöne pandemiýa ýagdaýynyň bolmajakdygyny düşündirýär. Altşteýniň aýtmagyna görä, häzirki wagtda dünýäde immunlaşdyrylan adamlaryň sany örän köp. Şeýle-de bolsa, alymlar COVID-19-y öwrenmeklerini ýene uzak wagtlap dowam etdirerler diýip, ol belledi.