Ysraýylyň Prezidenti Berdimuhamedowy öz ýurduna sapar bilen çagyrdy

Ysraýylyň Prezidenti Berdimuhamedowy öz ýurduna sapar bilen çagyrdy

Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Isaak Gersog Türkmenistanyň Prezidentini Ysraýyla resmi sapar bilen çagyrdy. Bu barada onuň türkmen Liderine iberen Täze ýyl gutlagynda aýdylýar.

Hatda, hususan-da, şeýle diýilýär:

"Ysraýyl Döwleti Türkmenistany öz hyzmatdaşy hökmünde garamak hormatyna eýedir we ýurtlarymyzyň özara gatnaşyklaryny gurmagy hem-de berkitmegi dowam etjekdigine tüýs ýürekden umyt edýärin. Pursatdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek we giňeltmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak üçin Sizi resmi sapar bilen Ysraýyla çagyrmaga rugsat ediň we Sizi Ysraýylda görmek uly hormat bolar".

Ysraýylyň Lideri bu saparyň köp ugurlar boýunça özara hyzmatdaşlyk etmäge mundan beýläk-de itergi bermäge ýardam etjekdigine ynanýandygyny beýan edip: "2022-nji ýylda ysraýylly diplomatlaryň Aşgabada barjakdygyna hem-de Ysraýylyň bellenen ilçisi hanym Berk Idin Kaýdyň Size ynanç hatyny gowşurjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýärin. Biz Aşgabatdaky hemişelik edaramyzyň gurluşygyny dowam etmegi maksat edinýäris" diýip gutlag hatynda belleýär.