ABŞ-da ilkinji sanly aşhana peýda boldy

ABŞ-da ilkinji sanly aşhana peýda boldy

Restoranlar ulgamyna eýe bolan Chipotle amerikan kompaniýasy ilkinji sanly aşhananyň açylýandygyny habar berdi. Onda diňe onlaýn ýagdaýda sargyt edilýär we aşhananyň binasyna baryp, elin alnyp gaýdylýar. Bu barada Engadget-e salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Ilkinji sanly aşhana Ogaýo ştatynyň Kuýahoga Folls şäherinde açylýar. Onuň binasynda nahar iýilýän zal bolmaz, ýöne içki howluda oturgyçlar bolar we olar diňe restoranyň web sahypasy ýa-da ykjam programma, şeýle hem käbir agregatlar arkaly amala aşyrylan sanly sargytlara hyzmat eder. Sargydy giriş kassasynyň üsti bilen hem, köçe tarapdaky penjirelerden hem alyp bolar.
Sanly aşhanany döretmek pikirine pandemiýa sebäp boldy, ýöne kompaniýa eýýäm 2019-njy ýylda onlaýn we ykjam sargytlara has gowy hyzmat etmek üçin restoranlaryny täzeden gurnajakdygyny mälim edipdi.