Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

20-nji dekabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Roman Sklýar bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda söwda, oba hojalygy we daşky gurşawyň goragy, bilim we ylym, maglumat we tehnologik alyş-çalyş, şonuň ýaly-da ileri tutulýan beýleki ugurlardaky özara hereketleriň has hem giňeldilmegine gyzyklanma bildirildi.

Ýangyç-energetika, senagat, ulag we aragatnaşyk ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, hususan-da, Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň döwlet hem-de hususy pudagynyň işjeň çekilmegi arkaly halkara we sebit derejesindäki awtoulag, demir ýol hem-de deňiz gatnawlarynyň giňeldilmegine ähmiýet berildi.