Arap dili geljekde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler

Arap dili geljekde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler

Arap dili geljekde bäşinji dil hökmünde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler. Bu barada guramanyň resmi web sahypasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Häzirki wagtda FIFA-da dört sany dil - iňlis, fransuz, nemes we ispan dilleri resmi taýdan ulanylýar.

"Bu gün BMG-de arap diliniň bütindünýä güni we Katarda geçirilen ilkinji Arap Milletleriniň Kubogynyň iň aýgytlaýjy pursaty. Diňe bir arap dilli 20 ýurtda ýaşaýan 450 million adamyň däl, eýsem dünýä ýüzündäki millionlarça araplaryň hem gürleýän arap diliniň ähmiýetini ykrar etmegiň nyşany hökmünde, FIFA-nyň prezidenti (Janni Infantino) arap dilini FIFA-nyň resmi diline öwürmegi teklip eder. FIFA-nyň prezidentiniň teklibi Kataryň, Ýakyn Gündogaryň we Demirgazyk Afrikanyň gyzyklanýan taraplary bilen uzak möhletleýin çekişmelerden gelip çykýar we Arap Milletleriniň Kubogynyň tamamlanmagyna gabat gelýär - diýip, guramanyň resmi web sahypasynda habar berilýär.