Iki gezek dünýä çempiony Ronaldo «Kruzeýro» futbol klubyny satyn alar

Iki gezek dünýä çempiony Ronaldo «Kruzeýro» futbol klubyny satyn alar

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň ozalky hüjümçisi Ronaldo «Kruzeýro» futbol klubyny satyn alýar. Geljekki şertnama barada «Kruzeýronyň» prezidenti Seržiu Rodriges tarapyndan Instagram-da göni ýaýlymda yglan edildi. Bu barada Day.Az habar berýär.

«Kruzeýro» Ronaldonyň karýerasynda ilkinji professional klub boldy. Ol bu toparda 1993-1994-nji ýyllarda çykyş etdi, soňra Niderlandlaryň «PSV» klubyna geçdi. 

“Men “Kruzeýro” köp zatda borçly. Men onuň mynasyp orny eýelemegini isleýärin. Öňde edilmeli işler köp, heniz baýram edip bellemeli zat ýok, ýöne biziň isleglerimiz uly” – diýip, Ronaldo aýtdy we klubyň janköýerlerini münberlere dolanyp, topary goldamaga çagyrdy.

Häzirki wagtda “Kruzeýro” kyn günleri başdan geçirýär: topar bassyr üçünji ýyl ýokary liga dolanyp bilenok, toplanan karz möçberi bolsa, takmynan, 660 mln reala (115 mln dollardan gowrak) barabar. “Kruzeýronyň” häzirki prezidentiniň belleýşi ýaly, toparyň ýetişdiren oýunçysy klubyň mažoritar paýdary bolar. Ronaldo Ispaniýanyň “Walýadolid” kluby hem degişlidir. 

Ronaldo Braziliýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek dünýä çempiony (1994, 2002) boldy. Ol Ispaniýanyň “Barselona” (1996-1997), Italiýanyň “Inter” (1997-2002), Ispaniýanyň “Real” (2002-2007), Italiýanyň “Milan” (2007-2008) we Braziliýanyň “Korintians” (2009-2011) klubynda oýnady. Iki gezek ýylyň iň gowy futbolçysyna berilýän baýragyň – “Altyn topuň” eýesi boldy (1997, 2002).