21-nji dekabrda Arkalaşygyň ştab-kwartirasynda GDA ýurtlarynyň Hemişelik wekilleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler

21-nji dekabrda Arkalaşygyň ştab-kwartirasynda GDA ýurtlarynyň Hemişelik wekilleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda GDA-nyň Minskdäki Ýerine ýetiriji komitetinde Arkalaşygyň agza döwletleriniň Arkalaşygyň Tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky Hemişelik doly ygtyýarly wekilleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler. Bu barada cis.minsk.by habar berýär.

Hemişelik wekilleriň geňeşiniň agzalary ýedi meselä garamagy göz öňünde tutýarlar. Şolaryň arasynda Belarus Respublikasynyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndaky başlyklygynyň netijelerini jemlemek, 2021-nji ýylda GDA-nyň mundak beýläk-de ösdürilmegi üçin Konsepsiýany durmuşa geçirmek boýunça esasy çäreleriň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi bar.

Hemişelik doly ygtyýarly wekiller GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 2022-nji ýylyň 8-nji aprelinde Duşanbe şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän nobatdaky mejlisiniň gün tertibine teklipleri taýýarlamak meselesine hem serederler.  

Mundan başga-da, mejlisde Arkalaşygyň agza döwletleriniň Arkalaşygyň Tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky Hemişelik doly ygtyýarly wekilleriniň geňeşiniň alyp barýan işleriniň netijeleri we GDA-ny ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeleri göz öňünde tutup, onuň 2022-nji ýyldaky iş meýilnamasy üçin teklipler barada gürrüň ediler.