Honor täze smartfonlarynyň hormatyna hoşboý ysly atyrlary çykardy

Honor täze smartfonlarynyň hormatyna hoşboý ysly atyrlary çykardy

Honor smartfon öndürijisi ​​Honor 50 smartfon tapgyrynyň mahabat kampaniýasynyň çäginde döredilen atyrlar üçin utuş yglan etdi. Bu barada Honoryň beýanatyna salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Yglan edilen utuşda Honor 50 tapgyrynyň smartfonlaryny satyn alanlar şol smartfona laýyk gelýän hoşboý ysly diffuzorlary gazanyp bilerler. Aksiýa 2021-nji ýylyň 16-njy dekabryndan 23-nji dekabry aralygynda dowam eder.

Aksiýa “Honor 50 - meniň Täze ýyl ýatlamalarym” diýlip atlandyrylýar. Oňa gatnaşmak üçin kompaniýanyň VK, Instagram ýa-da TikTok sosial ulgamlaryndaky resmi sahypasyna ýazylmaly. Ýeňijini emin agzalary saýlarlar. Ol Honor 50 smartfonyny, öz ys-ýady ýazylan diffuzory we kolleksiýadan bir diffuzory alar. Ikinji baýrakly ornuň eýesi hem şeýdip saýlanar. 3-nji ýeri aksiýa gatnaşan 40 adam eýeläp biler, olar tötänleýin saýlanarlar we sowgat hökmünde Honor-yň diffuzoryny alarlar. Netijeler 27-nji dekabra çenli yglan ediler.