Döwlet daşary ykdysady iş banky «Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ÝGPJ-niň esaslandyryjysy bolar

Döwlet daşary ykdysady iş banky «Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ÝGPJ-niň esaslandyryjysy bolar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda çykaran 1515-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky gol çekilen resminamalary ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň 17-nji dekabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer Serdar Berdimuhamedow hasabat berip, täze düzümiň öz üstüne ýüklenen borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üçin Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan degişli ygtyýarnamanyň kanunçylykda bellenen tertipde berilmeginiň teklip edilýändigini aýtdy.