Russiýada 2022-nji ýylda sanly rubl synagdan geçirilip başlanar

Russiýada 2022-nji ýylda sanly rubl synagdan geçirilip başlanar

Internetde Russiýanyň Merkezi Bankynyň sanly rubly hödürlemek meýli barada maglumatlar peýda boldy. Olardan görnüşi ýaly, bu töleg serişdeleriniň prototipiniň synaglaryna 2022-nji ýylyň ýanwarynda başlamak meýilleşdirilýär. Bu barada Izwestiýa salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Sanly rubluň girizilmegi bilen birlikde tölegleri geçirmek üçin zerur ähli infrastrukturanyň dörediljekdigi habar berildi. Şol bir wagtyň özünde, walýutanyň täze görnüşi nagt we nagt däl bilen birlikde üçünji deň töleg usuly bolar diýip, çeşme belleýär.
Sanly rubl belli bir mukdardaky rubla deň bolan maglumatlaryň kodlanan yzygiderliligidir. Onuň Russiýanyň Merkezi Banky ulanyşa girizer. Şeýle hem walýuta özbaşyna kanuny düzgünleşdirmä eýe bolar.
Sanly rubluň doly çykarylyşy 2030-njy ýyla çenli meýilleşdirilýär. Bu möhlet ýurduň Maliýe ministrligi tarapyndan 2030-njy ýyla çenli Maliýe bazaryny ösdürmek strategiýasynda kesgitlenildi.