KHBS: Facebook 2019-njy ýylda Instagram-yň zyýany bilen bagly derňew işini geçirdi

KHBS: Facebook 2019-njy ýylda Instagram-yň zyýany bilen bagly derňew işini geçirdi

Ýaňy-ýakynda Meta diýlip atlandyrylan Facebook kompaniýasy 2019-njy ýylda Instagram sosial ulgamynyň ýetginjekler üçin zyýanynyň bardygyny subut edýän hususy derňew işini geçirdi. Bu barada Facebook-yň içerki resminamasyna salgylanyp, “Asahi” gazeti habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Gazetiň maglumatlaryna görä, tejribe işine alty ýurtdan, şol sanda Ýaponiýadan 20 müňe golaý adam gatnaşdy. Onuň netijesine görä, öz janyňa kast etmek we öz-özüňe zyýan ýetirmek pikirleri bolan 10 – 20 ýaş aralygyndaky gyzlaryň 13,5%-i Instagram lentalaryny görenden soň bu ýagdaýlaryň has ýaramazlaşandygyny aýtdylar.

Mundan başga-da, özlerini erbet duýýan gyzlaryň 32,4%-i Instagram-yň ulanylmagy netijesinde alamatlarynyň ýaramazlaşandygyny habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde, olaryň paýy Instagram-yň ýaramaz duýgular bilen göreşmäge kömek eden adamlarynyň paýyndan ýokary boldy diýip, gazet belleýär.

Gazetiň Facebook-yň içerki resminamasyny nähili alandygy barada maglumatlar getirilmeýär.

Oktýabr aýynda ABŞ-nyň Kongresiniň Senatynda internetde çagalaryň howpsuzlygy meselesi boýunça ilkinji diňlenişik geçirildi. Onda esasy üns Facebook-yň öňki işgäri Frensis Haugene gönükdirildi. Ol Facebook-da sosial ulgamlarynyň, aýratynam Instagram-yň ýetginjeklerde ýüze çykarýan psihologiki kynçylyklary barada bilnendigini, ýöne zyýanly amallary düzetmek üçin çäreleriň görülmändigini tassyklady. Munuň tersine, ulanyjylaryň gatnaşygynyň ýokarlanmagyna ýardam edendigi üçin olar has ýaýbaňlandyryldy. 

Haugen tarapyndan Facebook-yň öň metbugata berlen içerki maglumatlary onuň aýyplamalaryny tassyklaýar. Olar soňky hepdelerde dürli KHBS-de neşir edildi. Internet ägirdi bilen bagly aýyplamalar kanun çykaryjylar tarapyndan onuň işini berk düzgünleşdirmek üçin ulanylyp bilner.