Astrahan Olýa portunda Türkmenistanyň logistika merkezini açmagy teklip etdi

Astrahan Olýa portunda Türkmenistanyň logistika merkezini açmagy teklip etdi

Russiýanyň Astrahan oblastynyň Olýa portunda Türkmenistanyň logistika merkezi açylar. Bu barada Astrahanyň gubernatory Igor Babuşkiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Aşgabada amala aşyran saparynyň çäklerinde ylalaşyk gazanyldy. Degişli teklibi Türkmenistanyň Prezidenti hem goldady. Bu barada astrobl.ru saýtynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Aşgabatda saparda bolan Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkiniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň başlygy Serdar Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň çäklerinde Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezini açmak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Bu merkeziň açylmagy Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň daşary söwda dolanyşygynyň möçberini has-da artdyrmaga mümkinçilik berer.

«Biz täze desgany Astrahan oblastynyň Olýa portunyň sebitindäki aýratyn ykdysady port zolagynda ýerleşdirmegi teklip edýäris. Biziň zolagymyz işjeň ösýär. Bu ýerde labyryň rezidenti: «Kaspiý» port-logistika kompaniýasy peýda boldy. Kompaniýa 2023-nji ýylyň ahyryna çenli kuwwatlylygy 3 million tonnadan gowrak bolan täze terminallaryň 4-sini işe girizmegi meýilleşdirýär» diýip, sebitiň ýolbaşçysy gepleşikleriň dowamynda habar berdi.

Raşid Meredow, öz gezeginde, Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek hakyndaky teklibi makullap, ýakyn günlerde bu taslama boýunça türkmen tarapyndan utgaşdyryjynyň belleniljekdigini aýtdy we geljek hepdede wideoaragatnaşyk arkaly birinji bilelikdäki jikme-jik pikir alyşmalary guramagy teklip etdi.