YHG-nyň Baş sekretary türkmen Liderine hat ýollady

YHG-nyň Baş sekretary türkmen Liderine hat ýollady

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Noziriniň adyndan türkmen Liderine hat gelip gowuşdy. Onda guramanyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Hökümetini Aşgabatda YHG-nyň 15-nji sammitiniň we onuň öň ýanynda YHG ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady.

«Bu forumlaryň netijeleriniň peýdaly hem-de YHG sebitinde işjeň goşulyşmak üçin hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen umumy maksatlarymyza ýetmegiň ýolunda uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn» diýlip hatda beýan edilýär.  

Ýeri gelende ýatlasak, şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda YHG-nyň 15-nji sammiti, gurama agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi hem-de işewürlik maslahaty geçirildi. Bu çäreleriň ählisi Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-da başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyna laýyklykda guraldy. Sammitiň jemleri boýunça Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygyna gol çekildi.