Donald Tramp Prezident döwründe alyp baran işleri barada kitap ýazýar

Donald Tramp Prezident döwründe alyp baran işleri barada kitap ýazýar

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp özüniň döwlet baştutany wezipesinde geçiren dört ýyly barada ýatlama ýazýar. Bu barada ol Newsmax TV teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, TASS habar berýär. 

“Hawa, men ýatlamalary ýazýaryn. Ine, görersiňiz – bu diýseň güýçli zat bolar” diýip, ol žurnalistiň degişli soragyna jogap berdi.

Tramp geljekki kitabynyň “neşirýatçylarda uly gyzyklanma döredendigini” sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde ABŞ-nyň 45-nji prezidenti ýatlamalarynyň neşir ediljek senesi, şeýle-de olarda beýan ediljek temalar barada aýtmady.

Tramp ABŞ-nyň prezidenti wezipesini 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli eýeledi. Ol ömrüniň dowamynda ondan gowrak kitap çykardy, olardan iň meşhury žurnalist Toni Şwars bilen bilelikde ýazylan “Şertnama baglaşmagyň sungaty” (The Art of the Deal, 1987) boldy. Ol neşir edilenden soň “The New York Times” gazetiniň bestseller sanawynda üç aýdan gowrak wagt saklandy, jemi 1 milliondan gowrak nusga satyldy.