Türkmen Lideri Sadyr Žaparowy 53 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady

Türkmen Lideri Sadyr Žaparowy 53 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy dekabrda 53 ýaşyny dolduran Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa doglan güni mynasybetli Gutlag hatyny iberdi. Bu barada ýurduň Prezidentiniň Metbugat gullugy habar berýär.

 Türkmen Lideri öz hatynda: «Siziň baştutanlygyňyzda Gyrgyzystan ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar we durmuşyň ähli ugurlarynda köp sanly özgertmeleri amala aşyrýar. Türkmenistan Gyrgyz Respublikasy bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki derejesine ýokary baha berýär. Däp bolan doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň geljekde-de halklarymyzyň bähbidine yzygiderli pugtalandyryljakdygyna pugta ynanýaryn» diýip bellemek bilen, gyrgyzystanly kärdeşine berk jan saglygy, uzak ömür we abadançylyk, jogapkärli döwlet işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanan Sadyr Žaparow şu ýylyň dowamynda 3 gezek Türkmenistanda saparda bolandygyny aýratyn nygtamak gerek. Hususan-da, dostlukly ýurduň Baştutany 27-28-nji iýunda Türkmenistana ilkinji resmi saparyny amala aşyrdy. Ol 6-njy awgustda Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyna we 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň 15-nji sammitine hem gatnaşdy.