Ýegor Zaýsew BSGG-niň Türkmenistandaky edarasynyň täze ýolbaşçysy boldy

Ýegor Zaýsew BSGG-niň Türkmenistandaky edarasynyň täze ýolbaşçysy boldy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Ýegor Zaýsewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Täze bellenen BSGG-niň Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy daşary işler ministrine öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Türkmen tarapy, öz gezeginde, Ýegor Zaýsewi BSGG-niň Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy wezipesine bellenilmegi bilen gutlap, oňa geljekki işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Gepleşikleriň çäklerinde taraplar ileri tutulýan ugurlar boýunça özara hereketleriň ýokary derejesini nygtadylar, şeýle hem saglygy goraýyş ulgamy bilen bagly halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Duşuşykda COVID-19-a garşy göreşmekde hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de BSGG-niň Ýurt boýunça edarasynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.