Täze ýyl arçalarynyň bezeglerine aýratyn üns berilmeli

Täze ýyl arçalarynyň bezeglerine aýratyn üns berilmeli

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň häkimlerine hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň ýanynda Täze ýylyň hormatyna guraljak dabaralarda bagtyýar çagalygyň we nurana arzuwlaryň amala aşýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanyň şu günki ýeten derejesiniň, halkymyzyň eşretli durmuşynyň we ösüp gelýän ýaş nesiller hakynda edilýän aladanyň öz beýanyny tapmalydygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri ýurdumyzyň baş şäherinde Täze ýyla taýýarlyk we bezeg işleriniň alnyp barlyşy, halkymyzyň agzybirliginiň we bagtyýar durmuşynyň nyşany bolan “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň öňünde oturdyljak Täze ýyl arçalarynyň bezegleri, yşyklandyryş ulgamy, meýdançalaryň abadanlaşdyrylyşynyň özboluşly aýratynlyklary barada hasabatlary berdiler.

Bellenilişi ýaly, maşgala bolup garşylanylýan Täze ýyl baýramy mynasybetli guralýan dabaralar şatlyk-şowhuna, ulular üçin bolşy ýaly, körpe nesiller üçin hem ýatda galyjy pursatlara beslenmelidir.