WhatsApp-yň web wersiýasy täze ýörite funksiýa bilen üpjün ediler

WhatsApp-yň web wersiýasy täze ýörite funksiýa bilen üpjün ediler

Ýakynda WhatsApp-yň web wersiýasynyň çykaryljakdygy barada ýazypdyk. Indi bolsa messenjeriň web wersiýasynyň özüne mahsus mümkinçilige hem eýe boljakdygy mälim edildi. Bu barada The Verge salgylanyp, pcnews.ru habar berdi.

Şeýlelik bilen, ulanyjylar web wersiýada WhatsApp-dan çykman, öz isleýän stikerlerini döredip bilerler. Munuň üçin gerekli gurallar toplumy ýerleşdirildi. Şeýlelikde, kompaniýa adamlary öz isleýän stikerini döretmek üçin başga bir programmalary ýükläp almak zerurlygyndan halas etdi.

Täze funksiýadan peýdalanmak üçin iňňebagjygyň şekiljigine basyp, ol ýerdenem "Stikerler" diýlen bölümi saýlamaly bolar. Şondan soňra ol ýerde öz isleýän suratyňy saýlamak we ugratmak ýeterlikdir.

Bu funksiýanyň WhatsApp-yň mobil wersiýasynda hem bolup-bolmajakdygy barada heniz belli bir maglumat ýok. Ýöne onuň mobil wersiýa üçin has amatly bolup biljekdigi aýdylýar.