Türkmen diplomaty owgan wekilleri bilen köptaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

Türkmen diplomaty owgan wekilleri bilen köptaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Öwezowyň Hyrat şäherine bolan saparynyň çäklerinde Owganystanyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Sapar Türkmenistanyň we Owganystanyň wekiliýetleriniň giňişleýin görnüşdäki gepleşiklerinden başlandy. Soňra hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça iş toparlarynyň duşuşyklary geçirildi. Bu barada neutrality.gov.tm saýtynda habar berilýär. 

Bellenilişi ýaly, serhet we howpsuzlyk ugry boýunça geçirilen iş toparyň duşuşygynda  türkmen-owgan serhediniň asudalygyny gorap saklamak hem-de Türkmenistanyň Owganystanda amala aşyrýan iri ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
TOPH gaz geçirijisi boýunça geçirilen duşuşykda taraplar agzalan taslamany durmuşa geçirmegiň wajyp meselelerine seredip, “Hyrat menzili” strategiýasy bilen bagly meseläni hem ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem taraplar TOP elektrik geçirijisiniň taslamasy, Akina-Andhoý we Turgundy-Hyrat demir ýollarynyň gurluşygy, ikitaraplaýyn söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly ugurlar boýunça jikme-jik pikir alyşdylar.