Gamaleýa merkezi geljek ýyl COVID-19-a garşy dermanyň synaglaryna başlar

Gamaleýa merkezi geljek ýyl COVID-19-a garşy dermanyň synaglaryna başlar

Koronawirusa garşy monoklonal antikorlara esaslanýan rus dermany 3-5 aýyň içinde hasaba alnyp bilner. Bu barada Gamaleýa merkeziniň müdiriniň orunbasary Denis Logunowyň sözlerine salgylanyp, TASS habar berdi.

"Gamaleýa merkezinde iki ugur bar. Olaryň birinjisi monoklonal antikorlara gönükdirilen ugur. Derman eýýäm ýokary taýýarlyk derejesinde. Ýakyn wagtda eýýäm dermanyň kliniki synaglaryna girişeris. Bu ýanwar aýynda bolar, biz rugsat alarys diýip umyt edýärin. Ony öňümizdäki birnäçe aýyň içinde - 3-5 aýda tassykladyp bolar diýip umyt edýärin" diýip, Logunow gürrüň berdi.

Logunow derman serişdelerini tassyklamagyň möhletiniň kliniki synaglara gatnaşjak meýletinçileriň näçe wagtda jemlenişine bagly boljakdygyny aýtdy.