Ýaponiýa COVID-19 koronawirusyny ýeňmegi başardy

Ýaponiýa COVID-19 koronawirusyny ýeňmegi başardy

Adamzat henizem COVID-19 koronawirusyna garşy göreşýär, ýöne dünýäde bu ölüm howply keselden ýogalýanlaryň sanyny nola getirmegi başaran ýurtlar bar. Bu ýerde gürrüň Ýaponiýa barada barýar diýip, solenka.info habar berýär.

Günüň dogýan ýurdunyň alymlary lukmançylyk jemgyýetine koronawirus ýokançlygyny bejermek üçin bite garşy arzan derman Iwermektini ulanmagy maslahat berdiler. Bu dermandan, esasan, weterinariýada giňden peýdalanylýar.

Latyn Amerikasynyň, Aziýanyň we Afrikanyň käbir ýurtlarynyň bu derman serişdesini koronawirus bilen kesellänleri bejermek üçin ulanyp başlandyklaryny bellemek gerek, sebäbi olaryň has gymmat derman serişdelerini ulanmaga mümkinçilikleri ýokdy. Ýöne Iwermektin kowidi bejermekde we keseliň öňüni almakda ýokary netijeliligini görkezdi.

Koronawirus bilen kesellänleri bu derman bilen bejermek teklibi Tokionyň lukmançylyk birleşiginiň başlygy Haruo Ozaki tarapyndan orta atyldy. Şol bir wagtyň özünde, muňa lukmanlaryň hemmesi razylyk bermedi. Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen Ýaponiýada kowid bilen bagly ýagdaýyň ep-esli gowulaşandygyna gözegçilik edildi.