Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi diplomatlary ýurdumyzda açylan iri desgalar bilen tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi diplomatlary ýurdumyzda açylan iri desgalar bilen tanyşdyrdy

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli  Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan brifing geçirildi. Baş baýramymyza bagyşlanyp ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarda açylyp, ulanylmaga berlen senagat we durmuş maksatly iri desgalar bilen tanyşlyk çäräniň esasy özenini düzdi. Bu barada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň cis.minsk.by internet saýtynda maglumat berilýär.

Belarusda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň ýolbaşçylarydyr jogapkär işgärlerini, Arkalaşyga agza döwletleriň GDA-nyň tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky hemişelik doly ygtyýarly wekillerini, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärlerini hem-de žurnalistleri bir ýere jemlän brifingde Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nazarguly Şagulyýew çykyş edip, geçen taryhy döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylan üstünlikler, Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berlen täze desgalaryň gurluşyklary barada jikme-jik gürrüň berdi. 

Türkmen diplomaty ýubileý ýylynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda senagat-önümçilik we durmuş-medeni maksatly iri desgalaryň ençemesiniň açylandygyny belläp, paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde düýbi tutulan «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň, Kerki şäheriniň Halkara howa menziliniň, Kaka we Babadaýhan etraplarynda işe girizilen häzirki zaman dokma toplumlarynyň... gurluşyklaryny anyk mysallar hökmünde görkezdi. Brifinge gatnaşyjylar bu desgalaryň mümkinçilikleri bilen ýakyndan tanyşdyrýan wideoşekilleri hem synladylar.

Çäräniň myhmanlary türkmen halkynyň amaly-haşam sungatynyň önümlerini görkezýän we häzirki zaman Türkmenistanyň ösüşlerini fotosuratlarda beýan edýän sergä aýlanyp görmäge-de mümkinçilik aldylar.