Energetiki içgileriň saglyga ýetirýän zyýany ýüze çykaryldy

Energetiki içgileriň saglyga ýetirýän zyýany ýüze çykaryldy

Rus newrolog lukmanlary Pawel Horoşýow we Roman Lýukmanow energetiki içgileriň saglyk üçin howpy barada gürrüň berdiler. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Olaryň bellemeklerine görä, energetiki içgileriň iň zyýanly täsiri bedeni tapdan düşürmek ukyby bolup durýar.

“Biz energetiki içgileri içmek bilen metabolizmi güýçlendirýäris, munuň netijesinde öýjükleriň gory azalýar we kadaly işleýşi bozulýar. Gipofiziň işinde näsazlyk ýüze çykýar. Eger-de energetiki içgiler dowamly ulanylýan bolsa, onda geljekde ähli gormonal ulgamlaryň işini dikeltmek kyn bolar"-diýip, Horoşýow belleýär.

Mundan başga-da, aşa köp energetiki içgileri içmek tahikardiýa - ýürek urşunyň minutda 90 urgudan ýokarlanma howpuny döredip biler. Eger-de uzak wagtlap puls kadalaşmasa, onda lukmana ýüz tutmaly bolar.
Lýukmanow energetiki içgileriň beden öz serişdeleriniň ýetmezçiligini duýanda ulanylýandygyna ünsi çekdi. Bu uky ýetmezçiligi ýa-da durmuş işjeňligi bilen bagly ýüze çykýar.

"Düzgün bolşy ýaly, ilki nerw ulgamy ejir çekýär, dürli näsazlyklar ýüze çykýar, immunitet peselýär, kesellegiçlik derejesi ýokarlanýar, ondan soňra bolsa hemme zat adamyň ýaşyna we ozalky başdan geçiren kesellerine bagly bolýar" diýip, lukman duýdurýar.