Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň telefon arkaly gepleşikleri geçirildi

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň telefon arkaly gepleşikleri geçirildi

Şu gün, 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki Işewürlik geňeşiniň, şeýle-de «Merkezi Aziýa-Koreýa» köptaraplaýyn formatyň çäklerindäki netijeli özara hereketleriniň ähmiýeti hem bellenildi. Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini hem ara alyp maslahatlaşdylar.