Google Maps köçelerdäki adamlaryň sanyny kesgitläp biler

Google Maps köçelerdäki adamlaryň sanyny kesgitläp biler

Google Maps hyzmatynda ulanyjynyň barýan ýeriniň dyknyşyk ýagdaýyny öwrenmek üçin täze bir funksiýa peýda bolar. Ol ulanyja diňe bir barýan ýeriniň näderejede dyknyşykdygy duýdurylman, eýsem, ýeriň özi we adam sany barada-da maglumat berer. Muny Infonex-e salgylanyp, msn.com habar berýär.

Google-yň analitikleriniň pikiriçe, täze aýratynlyk dürli köpçülik ýerlerine, restoranlara we beýleki edaralara barýanlara şol ýeriň dyknyşygy barada öňünden bilmäge we gerek bolsa, sowlup geçmäge kömek eder. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda bu has-da möhüm diýip, çeşme belleýär.
Häzirki wagtda bu täze funksiýa köpçülikleýin synag edilýär. Google Maps-iň täze wersiýasy çykandan soň, programmada söwda merkezleri we howa menzilleri ýaly ýerlerdäki hyzmat hakda has giňişleýin maglumat alyp bolýan "Katalog" bölüminiň peýda boljakdygy bellenilýär.
Şeýle hem onda jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary baradaky reýtingler we maglumatlar, eltip bermegiň we alyp gitmegiň jikme-jiklikleri, iş wagty elýeterli bolar.