ABŞ-nyň kazyýeti bitkoini döreden adamyň hakyky adyny aýan edip biler

ABŞ-nyň kazyýeti bitkoini döreden adamyň hakyky adyny aýan edip biler

Bitkoini döreden Satoşi Nakamotonyň hakyky ady Florida ştatynda geçirilýän kazyýet işinde ýüze çykyp biler. Bu barada "The Wall Street Journal" neşirine salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Kazyýet işi häzirki wagtda Florida ştatynda dowam edýär. Onda bir merhumyň maşgalasy onuň öňki işewür hyzmatdaşyny olaryň umumy emläklerine eýelik edýändigi üçin kazyýete berýär. Bu ýerde göz öňünde tutulýan emläk bolsa, takmynan, 64 milliard dollara barabar bolan bir million bitkoin bolup durýar. Bu emläkleriň Satoşi Nakamoto degişlidigi bellendi. Merhumyň we onuň işewür hyzmatdaşynyň bilelikde şol at bilen gizlenendigini aýdylýar.

Kazyýet işi 51 ýaşly awstraliýaly programmist Kreýg Raýtyň garşysyna gozgaldy. Ol 2016-njy ýyldan bäri bitkoini özüniň döredendigini öňe sürýär. Şeýle-de bolsa, Satoşi Nakamotonyň şahsyýetini tassyklap biljek diňe bir subutnama bar. Ol hem bir million bitkoin saklanýan hasaby açyp biljek şahsy açar diýip, çeşme belleýär.