Maýami ýaşaýjylaryna kriptowalýuta paýlar

Maýami ýaşaýjylaryna kriptowalýuta paýlar

Maýaminiň häkimi Frensis Suares şäheriň ýaşaýjylaryna kripto walýuta paýlamagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Häkimiň paýlamak isleýän serişdeleri şäheriň MiamiCoin kripto walýutasy arkaly alan girdejisidir. Ýagny, şäher öz serişdeleriniň bir bölegini kripto walýuta maýa goýdy we soňky üç aýda 21 million dollardan gowrak girdeji gazanmagy başardy. Munuň özi Maýaminiň bir ýylda salgytdan alýan girdejisiniň bäşden bir bölegine deňdir.
Suaresiň belleýşi ýaly, Maýami ABŞ-da öz gönüden-göni ýaşaýjylaryna diwidend hökmünde kripto walýuta girdejisini beren ilkinji şäher bolar. Ýerli ýaşaýjylar şäheriň göni özünden kripto walýuta alyp ýa-da satyn alyp bilerler.
Häkimiň beýle pikirini tankytlaýanlar hem bar. Olar şeýle durnuksyz "maliýe guralyna" bil baglamagy töwekgelçilikli hasaplaýarlar.