Berdimuhamedow egindeşleri bilen Awazada sport bilen meşgullandy

Berdimuhamedow egindeşleri bilen Awazada sport bilen meşgullandy

13-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda gurlan köpugurly sport toplumyna bardy we bu ýerde egindeşleri bilen sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik gurady. 

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolan döwlet Baştutany asylly başlangyçlary bilen ähli watandaşlarymyza, ozaly bilen, ýaşlara şahsy görelde görkezýär. Şoňa görä-de, soňky ýyllarda ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe we ýokary netijeli sportuň görnüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Bu bolsa halkara ähmiýetli ýaryşlara gatnaşyp, abraý gazanýan türkmen türgenleriniň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Şeýlelikde, türkmen sportunyň dünýä ýüzündäki derejesi barha belende galýar.