YouTube-däki wideolardan dizlaýklaryň sany aýrylar

YouTube-däki wideolardan dizlaýklaryň sany aýrylar

Ýakyn wagtda YouTube özünde ýerleşdirilýän ähli wideoşekillerdäki dizlaýk (halamadym) hasaplaýjylaryny gizlär.

Google-iň wekilleriniň habar bermegine görä, bu ädim mazmuny (kontenti) döredijilere tomaşaçylaryň ýaramaz reaksiýasyny yzarlamaga derek, wideoşekiliň üstünde has köp işlemekde ünsüni jemlemegine mümkinçilik bermek nukdaýnazaryndan öňe sürüldi. Bu çözgüt bilen kompaniýa tomaşaçylar bilen blogerleriň arasynda özara hormat goýmak gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär.

Şol bir wagtyň özünde dizlaýk belgijiginiň şekili hiç ýere ýitirim bolmaz, emma şekiljige näçe adamyň basandygyny diňe ýaýlymyň eýeleri bilip biler. Adamlar wideoşekile köpçüligiň reaksiýasyny diňe teswirler arkaly çaklamaly bolar (elbetde, eger islendik tankydy aýryp, teswirleri hem işjeň ýagdaýda utgaşdyryp başlamasalar).

YouTube-yň belleýşi ýaly, barlaglaryň netijelerine laýyklykda, dizlaýklaryň jemi sanynyň görkezijisi gizlenenden soň ulanyjylar ýöne ýere blogerleriň duýgularyna degmek niýeti bilen dizlaýka has az basyp başladylar.