Çehiýanyň Prezidenti bagryň sirroz keseli bilen hassahana ýerleşdirildi

Çehiýanyň Prezidenti bagryň sirroz keseli bilen hassahana ýerleşdirildi

Çehiýanyň Prezidenti Miloş Zeman bagryň sirroz keseli bilen hassahana ýerleşdirildi, häzirki wagtda oňa iýmitlendiriji turba goýuldy. Bu barada lukmanlar maslahatynyň agzasy, hirurg Pawl Pafko salgylanyp, Çehiýanyň ČTK agentligi habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

“Häzirki wagtda prezidente deri arkaly endoskopik gastrostomiýa üçin turba goýuldy” – diýip, Pafko aýtdy we turbanyň Zemana hassahana ýerleşdirilen ilkinji gününde goýlandygyny belledi.

Öň, Reýter agentliginiň habar berşi ýaly, lukmanlar Zemanyň ýagdaýynyň gowulaşandygyny, ýöne oňa hassahanada galmagyň gowy boljakdygyny aýtdylar. Lukmanlar maslahatynyň ýolbaşçysy Tomaş Zima Zemanyň haçan hassahanadan çykaryljakdygyny aýdyp bilmedi.

Şenbe güni prezidentiň hassahanada soňky saýlawlarda ýeňiş gazanan liberal partiýalaryň iki birleşiginden Çehiýanyň premýer-ministrligine dalaşgär Petr Fialany kabul edendigi we oňa respublikanyň täze hökümetini düzmegi tabşyrandygy habar berildi.