SAMF Jiddada Lego-dan F1-iň ulagyny gurup, täze dünýä rekordyny goýdy

SAMF Jiddada Lego-dan F1-iň ulagyny gurup, täze dünýä rekordyny goýdy

SAMF Lego-dan dünýädäki iň uly Formula-1 ulagynyň modelini gurup, täze dünýä rekordyny goýdy. Täze rekord Ginnesiň rekordlar kitabynda resmi taýdan hasaba alyndy. Bu gurluş üçin 504 202 element ulanyldy diýip, car.ru habar berýär.

SAMF – Saud Arabystanynyň awtomobil we motosikl federasiýasydyr. Bu federasiýa şu ýylyň 5-nji dekabrynda başlamaly Saud Arabystanynyň Gran-prisiniň resmi promouteri bolup durýar.

Awtomobil doly derejede Lego böleklerinden guruldy. Ol diňe bir jikme-jik ýerine ýetirilişi bilen däl, eýsem göwrümi bilen hem haýran galdyrýar. Ýeri gelende aýtsak, kuzowyň uzynlygy 571 sm, ini 204,8 sm, beýikligi 107,2 sm. Mundan öň rekord 2017-nji ýylda şeýle elementlerden Ferrari SF70H awtomobili ýygnalanda goýuldy. Şonda taslama 350 000 bölek gatnaşdy.

Häzirki wagtda Saud Arabystanynda gurlan awtomobil Jidda şäherinde Red Sea Mall binasynda ekspozisiýa görnüşinde goýuldy. Ony döredijileriň haýsydyr bir ulaga takyk meňzeşligi döretmegi däl-de, täze dünýä rekordyny goýmagy maksat edinendikleri mälimdir.

Belläp geçsek, ýurduň ilatyna modeli gurmak üçin ulanylan elementleri öňünden satyn almak teklip edildi, alnan girdeji bolsa Ehsan milli haýyr-sahawat gaznasyna geçirildi. Şeýlelik bilen, gurluşyň her bir elementiniň diýen ýaly öz eýesi bar. Model ýaşyl reňkde bolup, bu ýurduň milli baýdagynyň reňkidir. Gurluşyň iň soňky elementini hem SAMF-iň prezidenti, şazada Halid Bin Sultan Al-Faýsalyň özi goýdy.