Ýaponiýa daşary ýurtly talyplaryň möhüm tehnologiýalara elýeterliligini çäklendirer

Ýaponiýa daşary ýurtly talyplaryň möhüm tehnologiýalara elýeterliligini çäklendirer

Ýaponiýanyň hökümeti ýurduň çäginde bilim alýan daşary ýurtly talyplaryň goranyş ähmiýetine eýe ýa-da milli howpsuzlygy üpjün etmek bilen baglanyşykly bolup biljek tehnologiýalara elýeterliligini çäklendirmekçi bolýar. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär.

Ýagny, Ýaponiýanyň uniwersitetleriniň daşary ýurtly talyplara ýurt üçin möhüm bolan ol ýa-da beýleki tehnologiýalar bilen baglanyşykly bilim programmalaryna rugsat bermezden ozal Senagat ministrliginden rugsat almaly boljakdygy bellenilýär. Şeýle-de, düzgünleriň berkidilmeginiň beýleki ýurtlaryň göni ýa-da gytaklaýyn döwlet täsiriniň astynda bolup biljek daşary ýurtly talyplara, hususan-da talybyň girdejisiniň 25%-den gowragy daşary ýurt hökümetinden gelýän bolsa, degişli boljakdygy nygtalýar. 

2017-nji ýylda Tokionyň ýokary okuw mekdepleriniň biriniň hytaýly talyby Gonkongyň üsti bilen Hytaýa uçarlar üçin infragyzyl kamerany bikanun getirmek bilen hereket edýän kanunlary bozdy. Ýaponiýanyň iň täze tehnologiýalary döretmegiň üstünde işleýän uniwersitetleriniň köpüsi daşary ýurtly talyplary erkin kabul edýärler we okuwa kabul etmezden ozal olary ýüzleý barlaýarlar. Gazetiň maglumatlary boýunça, bu ýapon häkimiýetlerini alada goýýar. Kanunlara üýtgeşmeleriň şu ýylyň ahyryna çenli girizilmegine garaşylýar.