Stambulda Türkmenistan bilen dostluk we hyzmatdaşlyk assosiasiýasy açyldy

Stambulda Türkmenistan bilen dostluk we hyzmatdaşlyk assosiasiýasy açyldy

Ýakynda Stambulda Türkmenistan bilen dostluk, kömek we hyzmatdaşlyk assosiasiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu gurama Türkiýäniň raýaty, wezipesinden giden polisiýa işgäri Ýesugaý Aksakal ýolbaşçy boldy. Onuň aýtmagyna görä, birleşigiň esasy maksady dürli derejedäki döwletara gatnaşyklary giňeltmekdir diýip, TRT AVAZ teleýaýlymy habar berýär.

Guramanyň resmi ady – Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği (TDYID). Assosiasiýanyň ýolbaşçysy TDYID-niň wekilleriniň Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky ykdysady, sosial we medeni hyzmatdaşlygy berkitmek üçin ähli tagallalary etjekdigini belledi. 

Aksakal häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda köp sanly türkmen raýatynyň ýaşaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ol guramanyň, hususan-da sosial ulgamlaryň üsti bilen Türkmenistanyň imijini ýokarlandyrmaga üns berjekdigini hem belledi. 

TDYID-niň prezidenti Merkezi Aziýa ýurdunyň hemişe parahatçylygyň tarapynda durandygyny we 1995-nji ýyldan bäri bitaraplyk syýasatyny alyp barýandygyny belläp geçdi. Mundan başga-da, bu döwlet SSSR dargandan soň, daşary ýurt kömegi bolmazdan durnuklylygy saklamagy başardy diýip, birleşigiň ýolbaşçysy sözüniň üstüni ýetirdi.