Facebook-yň girdejisi ýyllyk hasabynda üçden birine ýokarlandy

Facebook-yň girdejisi ýyllyk hasabynda üçden birine ýokarlandy

Facebook kompaniýasynyň girdejisi şu ýylyň üçünji çärýeginde 2020-nji ýylyň degişli döwründäki görkeziji bilen deňeşdirilende, 35% ýokarlandy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen çärýek hasabaty delillendirýär diýip, TASS habar berýär.

30-njy sentýabrda tamamlanan üç aýlyk döwürde Facebook-yň girdejisi 29 mlrd dollar boldy. 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginiň ahyrynda kompaniýa 21,4 mlrd dollar girdeji barada hasabat beripdi. Facebook-yň geçen çärýekde arassa girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17% ýokarlanyp, 9,19 mlrd dollar boldy. 

Adybir sosial ulgamyň platforma aýda azyndan bir gezek girýän ulanyjylarynyň sany dünýäde 2,91 mlrd adama ýetdi. Hasabat döwründe, 1,93 mlrd adam Facebook-y günde, iň bolmanda, bir gezek ulandy. Bu görkezijileriň ikisi-de 2020-nji ýylyň üçünji çärýegi bilen deňeşdirilende, 6% ýokarlandy.

Neşir edilen maglumatlara görä, dünýäde 3,58 mlrd adam kompaniýanyň haýsydyr bir hyzmatyndan aýda azyndan bir gezek peýdalanýar. Bu sanawa Facebook-dan başga-da, Instagram sosial ulgamy, şeýle-de hatlary alyş-çalyş etmek üçin Messenger we WhatsApp programmalary hem girýär. Kompaniýanyň maglumatlary boýunça, hasabat döwründe günde azyndan bir gezek ulanýan adamlaryň sany 2,81 milliarda barabar boldy.