Uffisi galereýasy dünýäniň iň gowy muzeýi boldy

Uffisi galereýasy dünýäniň iň gowy muzeýi boldy

Uffisi galereýasy medeniýet we dynç alyş barada “TimeOut” britan žurnalynyň soňky reýtingine görä, dünýäniň iň gowy muzeýi diýlip kesgitlendi. Reýting neşiriň saýtynda ýerleşdirildi diýip, Regnum habarlar agentligi habar berýär.

“Ekspozisiýalar giňeldilenden we sergi zallary täzelenenden soň, Uffisi köp asyrlyk ýygyndy etmek däbiniň esasynda gadymyýetden şu güne çenli doly sungat panoramasyny hödürleýär. Bu hem biziň muzeýimizi beýlekilerden tapawutlandyrýar” – diýip, galereýanyň metbugat gullugy onuň müdiri Aýke Şmidtiň sözlerini getirýär.

Reýtingi düzüjiler Uffisi galereýasynyň “hödürlenen ajaýyp eserleriniň örän täsin, haýran galdyryjy gözelligini” bellediler. Luwr ikinji orny eýeledi. Dünýäniň iň gowy muzeýleriniň üçlügini Nýu-Ýorkdaky Häzirkizaman sungat muzeýi (MoMa) jemledi. Reýtingi Seuldaky Milli häzirkizaman sungat muzeýi we Waşingtondaky Afrika-amerikan taryhynyň we medeniýetiniň milli muzeýi dowam etdirdi. Mundan başga-da, sanawda Gresiýanyň Akropol muzeýi, Sin Terrakota goşun muzeýi (Hytaý), Sankt-Peterburgdaky döwlet Ermitažy, Amsterdamdaky Reýksmuzeý we Londondaky Teýt galereýasy bar. 

Uffisi galereýasynyň metbugat gullugynda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda muzeý 100% myhman, ýagny Uffiside bir wagtyň özünde 900-e golaý, Pitti köşgünde 450 we Boboli baglarynda 3 müňe golaý adamy kabul etmek tertibine dolandy. Şol bir wagtyň özünde girelgede kowid-şahadatnamasyny görkezmek, örtük dakynmak we bedeniň temperaturasyny barlamak hökmany bolup galýar.