Türkmenistan we Gazagystan ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekdiler

Türkmenistan we Gazagystan ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşiklerinden soňra iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň uly bukjasyna gol çekildi.

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleri Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Mundan başga-da iki ýurduň hökümet agzalarynyň arasynda köp sanly ylalaşyklara gol çekildi. Hususan-da:

 • Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Gazagystanyň Maliýe ministrliginiň arasynda Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda hereket edýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alşyp-berişmegi guramak boýunça Ylalaşyga;
 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Gazagystanyň Maglumat we jemgyýetçilik ösüş ministrliginiň arasynda maglumat ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Gazagystanyň Ekologiýa, geologiýa we tebigy baýlyklar ministrliginiň arasynda daşky gurşawy goramak boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentligi bilen Gazagystanyň Senagat we infrastrukturany ösdürmek ministrliginiň arasynda halkara awtoulag daşamalaryny ösdürmek boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen Gazagystanyň Senagat we infrastrukturany ösdürmek ministrliginiň arasynda ýükleriň we ýolagçylaryň daşalmagy we üstaşyr geçirilmegi barada özara düşünişmek  hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Gazagystanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň arasynda durmuş-zähmet pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Gazagystanyň Oba hojalygy ministrliginiň arasynda oba hojalygynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen Gazagystanyň Strategik meýilnamalaşdyryş we özgertmeler boýunça agentliginiň Milli statistika býurosynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Gazagystanyň Medeniýet we sport ministrliginiň arasynda medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek baradaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen Gazagystanyň Söwda we integrasiýa ministrliginiň arasynda söwda hyzmatdaşlygy boýunça özara düşünişmek baradaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentligi bilen “Gazagystan demir ýollary” milli kompaniýasynyň arasynda demirýol ulaglary we konteýner daşamalary boýunça hyzmatdaşlygyň esasy ýörelgeleri babatda Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Gazagystanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryşy akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama;
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen Al Farabi adyndaky gazak milli uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty bilen Al Farabi adyndaky gazak milli uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama.