The Verge: «Facebook» rebrending geçirer

The Verge: «Facebook» rebrending geçirer

Facebook özüniň diňe bir adybir sosial ulgamy bilen däl, eýsem, önümleriniň tutuş “älemi” bilen utgaşmagy üçin kompaniýanyň adyny üýtgetmekçi bolýar. Bu barada “The Verge” portaly habar berýär.

Indi gök “Facebook” nyşany WhatsApp, Instagram, Oculus ýaly başga-da birnäçe çeşmelere eýe bolan esasy kompaniýanyň tutuş özüni däl-de, onuň önümleriniň diňe birini alamatlandyrar.

Habar berilmegine görä, Facebook-yň baş direktory Mark Sukerberg kompaniýanyň adynyň üýtgeýändigini 28-nji oktýabrda geçiriljek her ýylky konferensiýada mälim etmegi meýilleşdirýär. Ýöne bu ondan öňem bolup biler diýip, portal ýazýar.

Ýöne Sukerberg iýul aýynda “The Verge” podkastynda çykyş edip, kompaniýanyň ýakyn bäş ýylda ulanyjylaryň gözünde üýtgemegi maksat edinýändigini eýýäm aýdypdy.

“Kompaniýamyzyň işiniň indiki tapgyrynda ulanyjylaryň ony sosial ulgam kompaniýasy hökmünde görmeginden daşlaşarys we "metaälem" kompaniýasy hökmünde görülmegini gazanarys. Elbetde, häzirki döwürde adamlaryň ulanýan programmalary boýunça alyp barýan işlerimiziň hemmesi jemgyýet gurmak nukdaýnazaryndan şol garaýşy emele getirmäge gönüden-göni goşant goşýar"-diýip, Sukerberg şol çykyşynda belläpdi.