«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumyna 100 kompaniýanyň gatnaşmagyna garaşylýar

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumyna 100 kompaniýanyň gatnaşmagyna garaşylýar

27-28-nji oktýabrda Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021” atly XXVI halkara maslahat geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, häzir foruma 32 döwletiň 100-e golaý kompaniýalaryndan, halkara guramalardan we iri banklardan wekiller sanly ulgam arkaly gatnaşmaga isleg bildirdiler.

Maslahatyň çäklerinde nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajyp meseleleri hem-de bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça pikir alyşmalar guralar. Onuň pes uglerodly energetika meselesine bagyşlanan bölümleriniň birini bolsa BAE-niň Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisinden teleköpri arkaly guramak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, halkara maslahatyň maksatnamasynyň taslamasy döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürlenildi. Türkmen Lideri hödürlenilen maksatnamany makullap, wise-premýere halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.