Google öz «akylly» sagatlarynyň çykmagyny 2022-nji ýyla çenli yza süýşürdi

Google öz «akylly» sagatlarynyň çykmagyny 2022-nji ýyla çenli yza süýşürdi

Ozal Google-yň Pixel Watch akylly sagatlaryny täze smartfonlary bilen bile görkezjekdigi aýdylýardy. Ýöne insaýder Jon Prosser Twitter hasabynda «akylly» sagatlaryň çykmagynyň 2022-nji ýylyň birinji çärýegine çenli yza süýşürilendigini mälim etdi. Bu barada gazeta.ru habar berdi.

Insaýder bu yza süýşürmäniň belli bir sebäbini görkezmedi. Munuň çipleriň ýetmezçiligi ýa-da Google-yň programma üpjünçiligini tamamlap bilmändigi bilen baglanyşykly bolmagy hem mümkin diýip, çeşme ýazýar.

Alty aý mundan öň, Pixel Watch-yň dizaýnynyň üstüni hem Jon Prosser "açypdy". Habarlara görä, Google-yň «akylly» sagatlarynyň gapdaly bir düwmeli tegelek ekrany bolar. Ekranyň üstündäki aýna birneme egri, sagadyň korpusy bolsa inçejik bolar. Pixel Watch dakynylýan enjamlar üçin niýetlenen “Google's Wear OS 3” operasiýa ulgamynda işlär.