Awstriýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasybetli kabul edişlik guraldy

Awstriýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasybetli kabul edişlik guraldy

Golaýda Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky ilçihanasy Türkmen-awstriýa jemgyýeti hem-de Wenanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Söwda öýi bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirdi. Awstriýanyň ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň wekilleri, diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, işewür toparlaryň agzalary, Wenanyň Diplomatiýa akademiýasynyň professor-mugallymlary, bu ýurtda okaýan türkmen talyplarydyr žurnalistler dabaranyň myhmanlary boldular.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Awstriýadaky doly ygtyýarly wekili, Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy hem-de Wenanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Söwda öýüniň başlygynyň orunbasary çykyş edip, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalanmagynda möhüm ähmiýete eýe bolan medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri barada giňişleýin gürrüň berdiler. Türkmen tarapynyň wekili öz çykyşynda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleridir ýeten sepgitlerine aýratyn ünsi çekdi.

Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesine bagyşlanyp, Türkmen-awstriýa jemgyýeti tarapyndan neşir edilen «Galkynysh» žurnalynyň ýörite sanynyň tanyşdyrylyşy hem guraldy. Çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň häzirki ösüşleri hakynda söz açýan wideoşekillere we «Galkynyş» türkmen-awstriýa orkestriniň aýdym-sazly çykyşlaryna tomaşa etmäge mümkinçilik aldylar.