Berdimuhamedow «EKSPO-2020» sergisinde Türkmenistanyň milli gününiň açylyşyna gatnaşdy

Berdimuhamedow «EKSPO-2020» sergisinde Türkmenistanyň milli gününiň açylyşyna gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «EKSPO-2020» sergisiniň çäklerinde geçirilýän Türkmenistanyň milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Bütindünýä sergisiniň Baş kabul ediş merkeziniň «Al Wasl» meýdançasynda Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Döwlet senasynyň ýaňlanmagy bilen, Türkmenistanyň milli güni dabaraly ýagdaýda açyldy. Açylyş dabarasyna BAE-niň halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri, «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň Baş direktory Rimal Al Haşemi hem gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň ýokary wezipeli adamlary bilen bilelikde, Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň möhüm pudaklarynda gazanan üstünliklerini giňişleýin açyp görkezýän türkmen pawilýonyny gözden geçirdi. «Ykjamlyk» bölüminde ýer alan Türkmenistanyň milli pawilýony «EKSPO-2020» sergisine gatnaşýan pawilýonlardan özboluşly tapawutlanmak bilen, ol «Ahalteke bedewleri bilen medeniýete syýahat» şygary astynda geçýär.

Milli pawilýon bilen tanyşlyk wagtynda bu ýere ýygnananlara Türkmenistanyň ulag, gurluşyk, saglygy goraýyş, sport we medeniýet ulgamlarynda ýeten belent sepgitlerini şöhlelendirýän wideoşekiller görkezildi.

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ösüşiniň öňdebaryjy ugurlaryny beýan edýän sergi pawilýonyna baryp, dostlukly döwletiň sergi bölümi bilen tanyşdy.