Türkmenistanda 2022-nji ýylyň nyşany üçin bäsleşik yglan ediler, çäreleriň maksatnamasy taýýarlanar

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň nyşany üçin bäsleşik yglan ediler, çäreleriň maksatnamasy taýýarlanar

Hökümetiň 8-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýylda halkara başlangyçlary durmuşa geçirmäge gönükdirilen birnäçe halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny belläp, täze ýyla çenli galan wagtyň içinde geljek ýylyň iň gowy nyşany üçin bäsleşik yglan etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa we beýleki wise-premýerlere geljek ýylda geçiriljek çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy. Bu maksatnama Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň birinde seredilip, soňra ol tassyklanylar.

Türkmen Lideri 12-nji dekabrda bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününi geçirmegiň hem-de 2022-nji ýylda göz öňünde tutulan halkara çärelere talabalaýyk taýýarlanmagyň möhümdigi barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berip: «Halkara Bitaraplyk baýramyny geçirmäge-de düýpli taýýarlyk görmek wajypdyr. Sebit we ählumumy derejede parahatçylygy hem durnuklylygy pugtalandyrmagyň, netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn okgunly ösüşiniň möhüm şerti hökmünde berkarar Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýä bileleşigindäki ägirt uly ähmiýetini açyp görkezýän gepleşikleri we makalalary köpräk taýýarlamak zerurdyr» diýip nygtady.