Bütindünýä balet güni 19-njy oktýabrda dünýäniň 50-ä golaý teatryndan ýaýlym bilen belleniler

Bütindünýä balet güni 19-njy oktýabrda dünýäniň 50-ä golaý teatryndan ýaýlym bilen belleniler

Şu ýylyň 19-njy oktýabrynda belleniljek Bütindünýä balet gününe dünýäniň dürli künjeginden 50 töweregi teatr gatnaşar. Bu barada Londonyň Patyşa baletiniň müdiri Kewin O’Heýr metbugat konferensiýasynda aýtdy. Ol bu global taslamany Russiýanyň Döwlet akademiki Uly teatry (DAUT) we Awstraliýa baleti bilen bilelikde durmuşa geçirer diýip, TASS belleýär.

“Men sekizinji Bütindünýä balet gününde gatnaşyjylaryň köp boljakdygyny habar bermäge şat. Häzirki wagtda bu dünýädäki iň uly tans çakylygy” – diýip, ol žurnalistlere habar berdi.

Londonyň wagty bilen sagat 11:00-da başlajak programma dürli ýerlerden alty sagatlyk onlaýn ýaýlymy öz içine alar. Ýagny, Patyşa baleti ştat horeografy Ueýn Makgregor tarapyndan goýulýan täze baletiň taýýarlygyndan bir bölek görkezer. Italiýaly şahyryň ýogalan gününiň 700 ýyllygyna bagyşlanan “Dante taslamasy” atly spektakl britaniýaly kompozitor Tomas Adesiň sazyna esaslanýar.

Şu ýylyň ýanwar aýynda Awstraliýa baletine ýolbaşçy bolan Uly teatryň öňki premýeri Dewid Holberg onlaýn tomaşaçylara balet sungatyndan sapak berer. Soňra “Arlekinada” we “Romeo we Juletta” ýaly birnäçe oýunlaryň taýýarlygy görkeziler.

Habar berlişi ýaly, DAUT programmasy üç sagada niýetlenip, ony Uly teatryň premýeri Artýom Owçarenko we solist Ana Turazaşwili alyp barar.